Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie zwane „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych” – RODO) opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L119/1, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Remedium” R. Lamorski spółka jawna siedzibą w Gąbinie, ul. Płocka 19, 09-530 Gąbin, KRS: 0000433177, NIP: 7742490316, REGON: 611012390
Z administratorem można się skontaktować poprzez numer tel.: +48 24 277 01 22, adres email: iod@remedium-gabin.pl, lub pisemnie: 

PRZYCHODNIA REMEDIUM W GĄBINIE R. LAMORSKI, M. MIĘDLAR-DUBIELAK, B.SZTYBÓR
ul. Płocka 19
09-530 Gąbin

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych: Łukasz Szteleblak, iod@remedium-gabin.pl

lub pisemnie: 

PRZYCHODNIA REMEDIUM W GĄBINIE R. LAMORSKI, M. MIĘDLAR-DUBIELAK, B.SZTYBÓR

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ul. Płocka 19, 09-530 Gąbin

3. Pani/Pana dane osobowe (dane osobowe podstawowe, takie jak imię i nazwisko, nr PESEL, adres, nr telefonu i adres e-mail, wrażliwe dane osobowe przetwarzane w związku z udzielaniem usług medycznych) przetwarzane będą przez Administratora w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych), zarządzania udzielaniem tych usług i świadczeń, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, oraz diagnozy medycznej i leczenia, a także profilaktyki zdrowotnej. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. a-e, art. 9 ust.2 lit. h RODO w zw. z art. 3 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli to niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych w celu realizacji określonych usług i w niezbędnym zakresie, takim jak w szczególności obsługa informatyczna i prawna.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa, w tym Ustawą z dnia 6 listopada 2008 n o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jeżeli jest Pani/Pan naszym pacjentem i utworzyliśmy Pani/Pana dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu – w zakresie, jakim jest to możliwe na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Żądania w tym zakresie należy kierować do Administratora. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO*. Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Przekazanie Administratorowi Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3. Niepodanie Pani/Pana danych osobowych lub podanie niepełnych danych osobowych może znacząco utrudnić lub uniemożliwić realizację przez Administratora celów określonych w punkcie 3.

9. W przypadku nie podania przez Panią/Pana numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej nie będzie możliwe potwierdzenie, zmiana terminu wizyty lub weryfikacja prawidłowości zleconych badań. Podanie powyższych danych jest dobrowolne.

10. W oparciu o udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Informacja dotycząca systemu telefonicznego:

Aktualnie Administrator nie dokonuje nagrań rozmów z systemu telefonicznego.