W naszej przychodni udzielamy pomocy medycznej Pacjentom

posiadających prawo do świadczeń zdrowotnych w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w jednym z państw:

  1. Unii Europejskiej (UE)

2) Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA):Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria

3) Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej [1].

In our clinic we provide medical assistance to patients

who have the right to health services under the public health care system in one of the countries:

  1. European Union (EU)

2) European Free Trade Association (EFTA): Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland

3) the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland [1].

Pacjent unijny korzysta w Polsce z leczenia w placówkach, które mają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia:

• na podstawie odpowiedniego dokumentu uprawniającego

• na zasadach obowiązujących w naszym kraju, np. jeśli chodzi o koszykświadczeń gwarantowanych, wymóg skierowań czy czas oczekiwania. 

An EU patient receives treatment in Poland in facilities that have an agreement with the National Health Fund:

• based on an appropriate authorizing document

• according to the rules applicable in our country, e.g. regarding the basket guaranteed benefits, referral requirement or waiting time.