Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

2. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia, lub osoba, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej chyba ,że udostepnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniem w ust. 2a i 2b art. 26.

3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych z możliwością wykonania notatek lub zdjęć, 
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku, 
  • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu na żądanie organów władzy publicznej lub sądów, 
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, 
  • na informatycznym nośniku danych. 

4. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony (w art. 27 ust.1 pkt 2 i 5 oraz ust.3) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę zgodną z cennikiem.

5. Opłaty, nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej:

  • pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art.27 ust.1 pkt 2 i 5 oraz ust.3, 
  • w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1. 

6. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 pkt 2 i 5 ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych.

7. Opłaty nie są pobierane w przypadku:

  • udostępniania dokumentacji do celów emerytalnych i rentowych, 
  • pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w ustawie, 
  • w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1.

Pobierz wniosek o wydanie dokumentacji medycznej.

Żródło: Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U.2020.poz .849 ze zm.) art. 26, 27, 28, 67. Tekst Ustawy dostępny w rejestracji Przychodni

Odpłatność za dokumentację medyczną. Podstawa wyliczenia.