Gruźlica jest chorobą zakaźną, która może dotknąć każdego z nas. Często bywa wykrywana przypadkowo. Dlatego już dziś sprawdź czy ryzyko zachorowania na nią dotyczy również Ciebie

Gruźlica jest bakteryjną chorobą zakaźną, wywoływaną przez prątki gruźlicy. Należy do grupy chorób społecznych związanych z warunkami życia (mieszkanie, odżywianie, wypoczynek) oraz pracy. Im są one gorsze, tym łatwiej o rozwój choroby. Do zachorowania osoby zarażonej może dojść na skutek osłabienia odporności organizmu spowodowanej np. niedożywieniem czy bardzo złymi warunkami mieszkaniowymi.

Do czynników wewnętrznych sprzyjających zachorowaniu na gruźlicę należą: zakażenie wirusem HIV, cukrzyca, choroby nowotworowe, choroby krwi, schyłkowa niewydolność nerek, leczenie immunosupresyjne, pylica płuc, leczenie sterydami przez okres dłuższy niż 3 tygodnie w dawce powyżej 15 mg/dobę oraz szybka utrata masy ciała.

Dla osób szczególnie narażonych na zachorowanie na gruźlicę przygotowany został Program Profilaktyki Gruźlicy. 

Czy program jest dla Ciebie

Tak, jeżeli:

jesteś osobą dorosłą, u której dotychczas nie rozpoznano gruźlicy, ale miała bezpośredni kontakt z chorym na gruźlicę.

Albo

jesteś osobą, u której stwierdzono przynajmniej jeden z następujących czynników ryzyka:

 • bezrobocie 
 • bezdomność 
 • niepełnosprawność 
 • obciążenie długotrwałą chorobą
 • uzależnienie od alkoholu lub narkotyków. 

Programem objęte są osoby, które dokonały wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i samodzielnie zgłoszą się do gabinetu pielęgniarki.

Cel programu

 • zmniejszenie wskaźnika zachorowalności na gruźlicę 
 • objęcie wczesną opieką świadczeniobiorców chorych na gruźlicę 
 • zmniejszenie wskaźnika śmiertelności na gruźlicę 
 • podniesienie świadomości społecznej poprzez edukację zdrowotną 
 • zwiększenie dostępności do świadczeń pielęgniarki środowiskowej oraz poradni specjalistycznych – gruźlicy i chorób płuc.  

Kto i gdzie realizuje program?

Program profilaktyki gruźlicy realizowany jest przez wszystkie pielęgniarki POZ.

Jak się zgłosić?

Żeby wziąć udział w programie, zgłoś się do pielęgniarki POZ, do której złożyłeś deklarację wyboru.

Co Cię czeka w ramach programu?

Pielęgniarka POZ przeprowadzi z Tobą wywiad zdrowotny, wypełni ankietę, a następnie przeprowadzi edukację zdrowotną.

Jeżeli w ankiecie uzyskasz:

 • 10–24 punktów, to jesteś osobą z grupy podwyższonego ryzyka zachorowania. 

Pielęgniarka POZ przekaże pisemną informację o wynikach przeprowadzonej ankiety Twojemu lekarzowi POZ. Wskaże Ci tryb dalszego postępowania, m.in. konieczność zgłoszenia się do lekarza POZ celem dalszej oceny stanu zdrowia.

 • 1–9 punktów, to jesteś osobą z grupy umiarkowanego ryzyka zachorowania. 

Pielęgniarka POZ nie zakwalifikuje Cię do dalszej diagnostyki. Kolejny raz możesz wziąć udział w ankiecie po 24 miesiącach od daty ostatniego badania.

Co przygotować?

Na wizytę wystarczy przynieść dokument tożsamości.

Aby wziąć udział w programie musisz złożyć pisemne oświadczenie, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie uczestniczyłeś w badaniu ankietowym pielęgniarki POZ w programie profilaktyki gruźlicy (także w innych poradniach).

Jak długo będziesz czekać?

Termin przeprowadzenia ankiety ustala bezpośrednio pielęgniarka POZ, która będzie udzielała świadczenia.

Co zyskasz?

Podniesiesz swoją świadomość na temat gruźlicy, a jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do grupy największego ryzyka, będziesz miał zapewnioną opiekę lekarską już na wczesnym etapie choroby oraz zwiększoną dostępności do świadczeń pielęgniarki środowiskowej oraz poradni specjalistycznych – gruźlicy i chorób płuc. 

Szczegółowe informacje o programie

Więcej informacji dotyczących gwarantowanych świadczeń w ramach profilaktyki gruźlicy znajdziesz w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (link:http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000736/O/D20190736.pdf) w części III (str. 17).

Instytucja odpowiedzialna za Program

Narodowy Fundusz Zdrowia

Podstawa prawna

Świadczenia opieki zdrowotnej związane z profilaktyką gruźlicy są finansowane zgodnie z Zarządzeniem Nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (z późn. zm.).

Zadzwoń do nas: