Klauzula informacyjna 
dla kandydata do pracy w sprawie ochrony danych osobowych

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Remedium” R. Lamorski spółka jawna siedzibą w Gąbinie, ul. Płocka 19, 09-530 Gąbin, KRS: 0000433177, NIP: 7742490316, REGON: 611012390

2.       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych: Łukasz Szteleblak, iod@remedium-gabin.pl

lub pisemnie: 

PRZYCHODNIA REMEDIUM W GĄBINIE R. LAMORSKI, M. MIĘDLAR-DUBIELAK, B.SZTYBÓR

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ul. Płocka 19, 09-530 Gąbin

3.     Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast pozostałe dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4.     Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także  innym podmiotom, ale tylko i wyłącznie tym, którym administrator powierzy ich przetwarzanie na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych,  w ściśle określonym celu w związku ze zleceniem realizacji określonych usług takich jak: usługi z zakresu IT, obsługa prawna itd.

5.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania rekrutacji aktualnej oraz rekrutacji przyszłych nie dłużej niż 12 miesięcy.  

6.     W przypadku, w którym udzieliła  Pani/Pan zgody, przetwarzanie danych osobowych odbywa się nie dłużej niż do czasu odwołania tej zgody.

7.     W każdym przypadku podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych uniemożliwi wykonanie celu z powodu którego dane te są przez Panią/Pana udostępniane. 

8.     Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych lub sprzeciw uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.

9.     Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych dotyczących Pani/Pana, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem. 

10.   Realizacja powyższych uprawnień następować może w zakresie i w sposób przewidziany przepisami prawa.

11.   Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Spółki niezgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.  

12.   Pani/Pana dane osobowe nie będą  podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu  w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Zgoda kandydata do pracy

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE  L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przeze mnie o zatrudnienie w „Remedium” R. Lamorski spółka jawna dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.

Potwierdzam również, że jest mi wiadomo, że niniejszą zgodę mogę cofnąć w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem.